Ochrana práv návštěvníků webu a klientů

 1. O čem je tento dokument?
  Tento dokument obsahuje základní informace k ochraně Vašeho soukromí a Vašich dalších práv při návštěvě těchto webových stránek a při využívání našich služeb. Pokud s přístupem popsaným v tomto dokumentu nesouhlasíte, máte možnost nevyužívat naše služby nebo nás kontaktovat.

 2. Kdo jsme?
  Provozovatelem tohoto webu jsem já, Daniel Bartoň (identifikační údaje viz zápatí této stránky). Jednotlivé služby Vám mohou poskytovat také zaměstnanci mé advokátní kanceláře.

 3. Jaké informace zpracováváme a jakým způsobem?
  Informace o Vás zpracováváme proto, abychom Vám byli schopni nabídnout kvalitní služby. Může jít o následující informace:
  A. Informace, které nám sami dáte: Pokud se rozhodnete využít našich služeb, musíte nám poskytnout své osobní údaje a informace o Vašem případu v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služeb a splnění našich povinností vůči státu.
  B. Informace získané z prohlížení webu: Při návštěvě našich webových stránek dochází k automatickému zaznamenání informací odeslaných Vašim zařízením nebo prohlížečem (dále také „Logy“). Logy typicky obsahují informace jako např.: IP adresa, typ zařízení (např. počítač, tablet, chytrý telefon), typ a verze operačního systému, typ a verze internetového prohlížeče, jazyk prohlížeče, stát, poloha, webové stránky, ze kterých jste přišli nebo na které jste odešli, čas strávený na našich stránkách nebo počet kliknutí na stránku nebo na její prvek. Hosting těchto webových stránek zajišťuje Webglobe, s.r.o. Na zpracování Logů používáme Google Analytics, což jsou analytické nástroje poskytované společností Google (pokud chcete vědět více o tom, jak Google přistupuje k ochraně osobních údajů, můžete se podívat zde).
  C. Informace získané prostřednictvím cookies: Naši poskytovatelé používají cookies nebo podobné technologie ke sběru informací o Vás a Vašem užívání našich webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které umožňují uchovat některé z těchto informací a pomoci tak přizpůsobit webové stránky Vašim potřebám. Více informací o tom, jak poskytovatel našich webových služeb (Webglobe, s.r.o.) přistupuje ke cookies a ochraně osobních údajů najdete zde.

 4. Jak a proč zpracováváme shromážděné informace?
  A. Plnění toho, k čemu jsme se Vám zavázali: Pro to, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní služby, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje.
  B. Vycházení vstříc Vašim potřebám: Logy a cookies používáme k tomu, abychom Vám usnadnili život a přizpůsobili naše webové stránky Vašim potřebám.
  C. Dodržování práva a řešení právních nároků: Vaše informace potřebujeme zpracovávat pro to, abychom byli schopni prokázat, že dodržujeme relevantní právní normy, abychom mohli zodpovědně řešit Vaše případné nároky (např. pokud byste se domnívali, že jsme nedostáli našim závazkům) nebo abychom mohli přijmout přiměřená opatření v případě, že by se někdo z našich uživatelů nebo klientů dopouštěl protiprávního jednání.
  D. Zajištění bezpečného a funkčního webu: Logy používáme ke kontrole a rozboru užití našich webových stránek, k jejich správě, vývoji, rozvoji a ochraně.

 5. Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?
  Jak je zřejmé z předešlého oddílu, máme několik důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů. Tyto důvody odpovídají následujícím zákonným důvodům pro zpracování osobních údajů:
  A. udělení Vašeho souhlasu (např. pro používání cookies) nebo
  B. nezbytnost pro plnění smlouvy (např. použití telefonního čísla nebo e-mailové adresy pro to, abychom Vás informovali o vývoji Vašeho případu) nebo
  C. nezbytnost pro účely našich oprávněných zájmů (např. pro zodpovědné řešení vůči nám uplatňovaných nároků).

 6. Komu umožňujeme přístup k Vašim osobním údajům?
  V zásadě neumožňujeme přístup k Vašim osobním údajům žádné třetí straně bez Vašeho předchozího souhlasu. Tak si to žádají předpisy na ochranu osobních údajů a advokátní mlčenlivost.
  Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim partnerům, kteří nám pomáhají zajišťovat chod webu nebo poskytování našich služeb (např. poskytovatelé technické infrastruktury a služeb nebo účetní). V takovém případě s našimi partnery sdílíme pouze ty informace, které potřebují pro plnění svých úkolů. Všichni naši partneři se musí zavázat k dodržování povinnosti mlčenlivosti a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
  Vaše osobní údaje můžeme poskytnout veřejným (státním) orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon. V takovém případě informace poskytneme pouze v rozsahu vyžadovaném zákonem a budeme dotčené uživatele informovat ihned, jakmile to bude možné.

 7. Jak chráníme Vaše data a náš web?
  Naše webové stránky jsou hostovány na serverech Webglobe, s.r.o. E-mailové a související služby pro nás zajišťuje Proton. Všichni naši partneři se snaží dostát vysokým standardům v oblasti IT bezpečnosti.
  K Vašim datům mohou mít přístup pouze ti, kteří to potřebují pro plnění svých úkolů. Všichni naši pracovníci a partneři jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti.

 8. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Konkrétně:
  A. V případě, že je základem pro zpracování Váš souhlas, mažeme tyto údaje bezprostředně poté, kdy tento souhlas odvoláte, pokud nebylo nutné tyto údaje smazat již dříve.
  B. Pokud osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění našich závazků, řešení právních nároků nebo dodržování relevantních právních norem, uchováváme tyto údaje po dobu stanovenou zákonem, po dobu trvání spolupráce či předmětných řízení nebo do uplynutí promlčecí doby.
  C. Všechny soubory cookies mají vlastní časová omezení (expirace), pro další informace nás kontaktujte.

 9. Jaká máte v souvislosti s Vašimi osobními údaji práva?
  Jste oprávněni vykonat bezplatně některá nebo všechna z níže uvedených práv (možnost uplatnit tato práva může v konkrétním případě záviset na dalších okolnostech, jako např. na způsobu získání osobních údajů):
  A. požadovat informace o tom, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje, a žádat o jejich zpřístupnění, včetně důvodu zpracování, kategorií osobních údajů, (kategorií) příjemců zpracovávaných osobních údajů, předpokládané doby zpracování, popř. kritérií pro určení této doby;
  B. požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, např. pokud (i) jsou neúplné nebo nepřesné, (ii) nejsou potřeba k účelu, pro který byly zpracovány, (iii) souhlas, na jehož základě byly zpracovány, byl odvolán, nebo (iv) jste vznesli námitku proti jejich zpracování; v případě, že Vaše osobní údaje pro nás zpracovávají naši partneři, předáme jim Vaši žádost, pokud to bude možné;
  C. obdržet informace týkající se Vaší osoby, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu a předat je jinému správci; pokud to bude technicky možné, máte právo na to, abychom tyto údaje předali přímo Vámi určenému správci;
  D. kdykoliv odmítnout poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů nebo již udělený souhlas vzít zpět (bez vlivu na zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu);
  E. nebýt vystaven automatizovanému rozhodování, které by pro Vás mělo přímé právní účinky nebo se Vás mohlo obdobně závažným způsobem dotknout.
  V případě, že budete chtít některé z výše uvedených práv vykonat nebo budete mít související dotazy nebo si budete chtít stěžovat na zpracování Vašich údajů z naší strany, neváhejte nás kontaktovat. Rovněž máte možnost podat podnět k příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů), popř. k jinému příslušnému orgánu. Příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro právní služby je Česká advokátní komora.

 10. Co když mám další otázky?
  Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, pošlete nám e-mail na advokat@danielbarton.cz.